Cena půdy

Třžní cena zemědělské půdy

Nebo také: cena obvyklá, cena obchodovatelná - představuje částku, za kterou se půda obvykle prodává.

Pro tržní cenu půdy jsou důležité následující skutečnosti:

  • kvalita pozemků pro zemědělské účely (často vyjádřené úřední cenou dle BPEJ)
  • druh pozemků (orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha, jiné)
  • celková výměra, celistvost, počet samostatných pozemků
  • přístup k pozemkům
  • poloha pozemků v krajině, atraktivita lokality
  • nájemní vztah se současným nájemcem, podmínky nájemní smlouvy
  • evidence pozemků(zjednodušená evidence (PK), nebo evidence katastru nemovitostí)
  • poptávka po pozemcích v dané lokalitě

 

Častým vodítkem pro určení tržní ceny za zemědělské pozemky je úřední cena dle BPEJ-bonitovaná půdně ekologická jednotka, která alespoň základním způsobem naznačuje kvalitu pozemků. Dohodnutá cena ale může být nižší, nebo několikanásobně vyšší. Tržní cena se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 3 - 15Kč/m2. Toto platí u pozemků určených dlouhodobě pro zemědělské účely. ( orná půda, louky, pastviny).

Tržní cenu výrazně ovlivňují nevýhodné nájemní smlouvy s uživateli pozemků - např. nájemní smlouva uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let.

 

Úřední cena zemědělské půdy

Úřední cena zemědělské půdy - nebo-li znalecký posudek se nejčastěji dělá za účelem zjištění ceny u dědictví, darování nebo prodeji zemědělských pozemků.

Při stanovení odhadní ceny se vychází ze zákona o oceňování a tzv. oceňovací vyhlášky. Dle této vyhlášky se při ocenění zemědělských pozemků vychází z ceny dle BPEJ (viz. výše - "cena dle BPEJ"). Tato základní cena je upravena přirážkami a srážkami podle přílohy č.23vyhlášky č.3/2008 Sb. v aktuálním znění. Nejvýraznější zvýšení ceny je obvykle způsobeno přirážkami dle velikosti obce, sousedních obcí nebo sousedních katastrálních území.

Odhadní cena nemá přímou souvislost s tržní cenou. V některých lokalitách lze dosáhnout několikanásobně vyšší tržní ceny a někde je naopak odhadní cena výrazně vyšší než je reálná tržní cena.


inzertní server provozuje: www.pole-lesy.cz

© 2015 | www.pole-lesy.cz | Autograph | redakční systém AdminPro | správa webu